Obchodní podmínky

Doklady potřebné k uzavření smlouvy

Fyzická osoba

  • platný občanský průkaz (pas)
  • platný řidičský průkaz
  • hotovost (zálohu) na dobu pronájmu (neplatí v případě, že u nás servisujete vozidlo)

Právnická osoba, živnostník

  • platný občanský průkaz (pas) osoby zmocněné pro převzetí vozidla
  • platný řidičský průkaz osoby zmocněné pro převzetí vozidla
  • kopie platného ŽL nebo výpisu z obchodního rejstříku
  • objednávka s uvedením osoby zmocněné k převzetí a navrácení vozidla

Podmínky užívání vozu

Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení. Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. Dále nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů a provádět na vozidle jakékoliv změny a úpravy. Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a odnímatelný čelní panel autorádia ve vozidle, vůz řádně uzamknout a použít mechanické zabezpečení řadící páky, pokud jím je vozidlo vybaveno. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup. Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady. Ve vozidlech autopůjčovny je přísně zakázáno kouřit.

Pojištění

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10 %, min. však 10.000,- Kč, pojištění čelního skla) a pojištění proti odcizení vozu (spoluúčast 10 %, min. však 10.000,- Kč). Nehoda, poškození a odcizení vozidla: V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda ji klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen do 24 hodin oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla a kde se vůz nachází a dále zajistit, aby klíče a dokumentace, vztahující se k vozu, byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Omezení v jízdě: Omezení v jízdě se mohou týkat výjezdů do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Bulharska a Rumunska. Cestu mimo území ČR je nájemce povinen předem oznámit půjčovně, použít vozidlo pro takovouto cestu je možné pouze se souhlasem pronajímatele. Při neoznámení této skutečnosti nehradí pronajímatel náklady, které v případě vzniku škodní události nebudou hrazeny pojišťovnou.

Vrácení vozidla

Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky. Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. To znamená, že exteriér - karoserie, poklice a okna musí být bez viditelné špíny (např.: bláto, vrstva prachu, nalepený hmyz), interiér - sedadla, místo pro nohy, palubní deska a zavazadlový prostor nesmí být viditelně znečištěné či poškozené např. šrábanci, špinavými skvrnami, blátem, vrstvou prachu či odpadky na podlaze nebo v odkládacích prostorách. V těchto případech bude nájemci účtován poplatek za umytí dle ceníku autopůjčovny. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva. Pohonné hmoty, provozní náplně: Pohonné hmoty a provozní náplně (nemrznoucí směs do ostřikovačů) nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají vždy s plnou nádrží, rovněž se i vracejí s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude klientovi účtován poplatek podle platného ceníku.

Ochrana osobních údajů

Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.


  • Facebook
  • Google+
  • Twitter